Послание президента РК

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана

КОНСТРУКТИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ – ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ И ПРОЦВЕТАНИЯ КАЗАХСТАНА Уважаемые соотечественники! Уважаемые депутаты, члены Правительства!   Поздравляю всех с началом нового парламентского сезона! Мы подходим к важному этапу в новейшей истории нашей страны. Почти 30 лет назад мы провозгласили свою Независимость, исполнив тем самым многовековую мечту предков. За эти годы под…

Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 5 октября 2018 г.

РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ КАЗАХСТАНЦЕВ: ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ   Уважаемые казахстанцы!  За годы Независимости нами проделана большая работа. Создав современное прогрессивное государство с динамично развивающейся экономикой, мы обеспечили мир и общественное согласие. Провели качественные и исторически значимые структурные, конституционные и политические реформы. Добились повышения международного авторитета Казахстана и усиления его геополитической роли…

Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана. 10 января 2018 г.

Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции           Уважаемые казахстанцы!  Сегодня мир вступает в эпоху Четвертой промышленной революции, эру глубоких и стремительных изменений: технологических, экономических и социальных. Новый технологический уклад кардинально меняет то, как мы работаем, реализуем свои гражданские права, воспитываем детей. Необходимость быть готовыми к глобальным изменениям и вызовам побудила нас принять Стратегию…

Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 31 января 2017 г.

  «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Уважаемые казахстанцы! В преддверии новой эпохи я обращаюсь с Посланием к народу Казахстана. Страна с честью прошла свой 25-летний этап развития. Мы гордимся своей страной. В рамках празднования 25-летия Независимости мы отметили достижения и успехи Казахстана. Они хорошо известны и высоко оцениваются мировым сообществом….

Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 30 ноября 2015 г.

Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 30 ноября 2015 г. «КАЗАХСТАН В НОВОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ: РОСТ, РЕФОРМЫ, РАЗВИТИЕ» Қымбатты қазақстандықтар! Құрметті Парламент депутаттары мен   Үкімет мүшелері! Ханымдар мен мырзалар! Санаулы күндерден кейін біз азаттық туын желбіретіп, Тәуелсіз Мемлекет атанғанымыздың 25 жылдығына аяқ басамыз.  Бұл – тәуелсіздікті нығайту жолындағы өлшеусіз…

По­сла­ние Пре­зи­ден­та Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан Н.А. На­зар­ба­е­ва на­ро­ду Ка­зах­ста­на «Нұрлы Жол – путь в бу­ду­щее»

По­сла­ние Пре­зи­ден­та Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан Н.А. На­зар­ба­е­ва на­ро­ду Ка­зах­ста­на «Нұрлы Жол – путь в бу­ду­щее» (г.Аста­на, 11 но­яб­ря 2014 го­да)  Ува­жа­е­мые ка­зах­стан­цы! Се­год­ня весь мир стал­ки­ва­ет­ся с но­вы­ми вы­зо­ва­ми и угро­за­ми. Ми­ро­вая эко­но­ми­ка так и не опра­ви­лась от по­след­ствий гло­баль­но­го фи­нан­со­во-эко­но­ми­че­ско­го кри­зи­са. Вос­ста­нов­ле­ние идёт очень мед­лен­ны­ми и неуве­рен­ны­ми тем­па­ми, а где-то…

Послание Главы государства Нурсултана Назарбаева народу Казахстана Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее. 17 января 2014 года

Қымбатты қазақстандықтар! Құрметті депутаттар! Бір жыл бұрын мен еліміздің 2050 жылға дейінгі дамуының жаңа саяси бағдарын жария еттім. Басты мақсат – Қазақстанның ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылуы.  Ол – «Мәңгілік Қазақстан» жобасы, ел тарихындағы біз аяқ басатын жаңа дәуірдің кемел келбеті. Қазақ елі өткен 22 жылда қыруар іс тындырды….

Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана 27.01.2012: Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана

Послание Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана Қымбатты қазақстандықтар! Құрметті депутаттар мен Үкімет мүшелері! Ханымдар мен мырзалар!  Қазақстан тәуелсіздіктің үшінші онжылдығына батыл қадам басты. Жаңа құрамдағы Парламент пен жаңарған Үкімет өз жұмысына кірісті. Өткен 2011 жылы ел экономикасы 7,5 процентке өсті. Ішкі жалпы өнім жан басына шаққанда…

Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «НОВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ – НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КАЗАХСТАНА». 29 января 2010 года

Ел тарихының ХХІ ғасырдағы аса бір күрделі кезеңі аяқталып келеді. Дүние жүзінің экономикасын тұралатқан жаһандық дағдарыс дауылы әлі басыла қойған жоқ. Алайда ол өзінің алғашқы алапат қуатынан айырылды. Біз тастүйін дайын болғандықтан, оның салдары біздің еліміз үшін соншалықты ауырға соққан жоқ. Дағдарысқа дейінгі кезеңде біз Қытай, Үндістан және өзге-де экономикасы қарыштап алға басқан мемлекеттер қатарында дамудың жоғары-деңгейіне көтерілдік. Өйткені біз оған қалай қол жеткізуге болатынын білдік. Бәрін дұрыс…

Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана. 28 января 2011 г.

Қадірлі отандастар! Құрметті депутаттар мен Үкімет мүшелері! Ханымдар мен мырзалар! Биыл – біз үшін ерекше қастерлі жыл. Біз ел тәуелсіздігінің 20 жылдығына қадам бастық. Бодан жұртты бүгінгідей бостан күнге жеткізген бұл жолда біз биік белестерді бағындырдық. Естеріңізде болар, 1997 жылғы халыққа алғашқы Жолдауымда мен былай деген едім: «2030 жылы біздің…