Ережесі

Астана қаласы әкімдігінің

2018 жылғы «___»_________

№ ________қаулысына

15-қосымша 

«Астана қаласының Тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы» мемлекеттік мекемесі туралы

ереже


1. Жалпы ережелер
 

1. «Астана қаласының Тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Басқарма) тілдерді дамыту саласы бойынша бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыру, архив қоры құжаттарын сақтау, жинақтау, есепке алу, қорғау мен пайдалану, Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерінің пайдаланылуын (тігілуін, орналастырылуын) бақылауды жүзеге асыратын Астана қаласының аумағындағы уәкілетті мемлекеттік органы болып табылады.

2. Басқарманың ведомстволары жоқ.

3. Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

4. Басқарма мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

5. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

6. Басқарма мемлекеттің атынан, егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқылы.

7. Басқарма өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен Басқарма басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен рәсімделетін шешімдер қабылдайды.

8. Басқарма құрылымы мен штат санының лимиті Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес бекітіледі.

9. Басқарманың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Сарыарқа» ауданы, Бейбітшілік көшесі, № 11.

10. Мемлекеттік органның толық атауы – «Астана қаласының Тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы» мемлекеттік мекемесі.

11. Осы ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.

12. Басқарма қызметін қаржыландыру жергілікті бюджеттен жүзеге асырылады.

13. Басқармаға кәсіпкерлік субъектілерімен Басқарма функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер Басқармаға Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. Басқарманың миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары,

құқықтары мен міндеттері

 

14. Басқарманың миссиясы: мемлекеттік және басқа тілдердің қарқынды дамуына бағытталған мемлекеттік саясатты тиімді іске асыру, толеранттық тілдік орта құру, архив қорының сақталуын, толымдалуын, есебін, қорғалуы мен пайдалануын қамтамасыз ету, мемлекеттік рәміздерді пайдаланылуы (тігілуі, орналастырылуы) саласында бағытталған мемлекеттік саясатты іске асыру, Астана қаласының халқына сапалы және қолжетімді қызмет ұсыну.

15. Міндеттері:

1) мемлекеттік тілдің функцияларын кеңейту, оның мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда негізгі тіл ретінде қолданылуын қамтамасыз ету;

2) қоғамдық өмірдің барлық салаларында мемлекеттік тілді қолдану үшін жағдай туғызуға ықпал жасау;

3) мемлекеттік тілді меңгеруге қажетті жағдай туғызуға ықпал жасау және оны оқыту курстарын ұйымдастыру;

4) мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда орыс тілінің ресми тіл ретінде қолданылуын қамтамасыз ету;

5) этникалық қауымдастықтар өкілдерінің ана тілін үйренуіне және дамуына қолдау көрсету;

6) Астана қаласының аумағында архив ісі мен құжат жасау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;

7) Астана қаласының аумағында архив қорын пайдалануға және қалыптастыруға бағытталған шаралар қабылдау;

8) архив инфрақұрылымын дамытуды қамтамасыз ету және материалдық-техникалық базасын нығайту;

9) Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздерінің тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында пайдаланылуын (тігілуін, орналастырылуын) бақылауды жүзеге асыру;

10) Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының нормаларын сақтау;

11) гендерлік және отбасылық-демографиялық саясатты іске асыруға ықпал жасау;

12) қызметкерлерді жұмысқа қабылдау және жылжыту кезінде гендерлік теңгерім нормаларын сақтауға ықпал жасау;

13) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де міндеттерді жүзеге асыру.

16. Функциялары:

1) Астана қаласының әкімдігіне ведомстволық бағынысты ұйымдарды құру, қайта ұйымдастыру және тарату жөнінде ұсыныстар енгізу, сондай-ақ олардың қызметін үйлестіру;

2) орталық атқарушы органдардың аумақтық бөлiмшелерiнiң және жеке кәсіпкерлік субъектілерінің деректемелер мен көрнекі ақпаратты орналастыру бөлігінде Қазақстан Республикасының тiл туралы заңнамасының сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

3) Астана қаласы аумағында Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерінің пайдалануын (тігілуін, орналастырылуын) бақылауды жүзеге асыру;

4) ведомстволық объектілер, шетелдік өкілдіктер, коммерциялық және басқа да құрылымдар ғимараттарының жарнамалық және басқа да маңдайшаларын безендіру кезінде тіл мәдениетін жетілдіру жөнінде ұсынымдарды әзірлеу;

5) ақпараттық және жарнамалық рәсімдеудің эскиздік жобасы мәтіндерінің Қазақстан Республикасының тіл туралы заңнама талаптарына сәйкестігіне келісім беру;

6) қалалық ономастикалық комиссияның қызметiн қамтамасыз ету, атаулар және қайта атаулар туралы ұсыныстарды әзірлеу және енгізу:

қаладағы аудандар, алаңдар, даңғылдар, бульварлар, көшелер, орамдар, саябақтар, шағынгүлбақтар, көпірлер және қаланың басқа да құрамды бөліктері, сондай-ақ олардың атауларының транскрипциясының өзгеруі;

Басқарманың құзыретіне кіретін физика-географикалық, топонимикалық, өнеркәсіптік және басқа да объектілер;

7) қоғам өмірінің барлық саласында мемлекеттік тілдің функциясын кеңейту жөніндегі жұмыстарды жүргізу;

8) мемлекеттік және өзге де тілдерді оқыту курстарын ұйымдастыруды басшылыққа алу;

9) мемлекеттік және басқа тілдердің қарқынды дамуына, архив қорының сақталуына, толымдалуына, есебіне, қорғалуы мен пайдалануын қамтамасыз етуге, мемлекеттік рәміздерді пайдаланылуын (тігілуі, орналастырылуы) бағытталған іс-шаралар жоспарын әзірлеу;

 

10) Қазақстан халқы тілдерін үйрену мен дамытуға жағдай жасау жөнінде жұмысты ұйымдастыру;

11) тіл саясаты, архив ісі және құжаттама, Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерінің пайдаланылуы (тігілуі, орналастырылуы) бойынша жиналыстар, семинарлар мен конференциялар ұйымдастыру мен өткізу;

12) мемлекеттік тілде іс жүргізу, архивтік іс жүргізу, сыртқы жарнама және көрнекі ақпарат мәтіндерін рәсімдеу, Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерінің пайдаланылуы (тігілуі, орналастырылуы) жұмысы барысында туындайтын мәселелер бойынша кеңестік көмек көрсету;

13) «Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық Заңының және өзге де нормативтік құқықтық актілерінің сақталуына мониторинг жүргізу;

14) «Мұрағаттық анықтамалар беру» мемлекеттік қызметті көрсету;

15) Астана қаласының аумағындағы Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағат қоры құжаттарын жинақтау, сақтау және есепке алу жөнінде ұйымдастыру іс-шараларды жүзеге асыру, «Астана қаласының Мемлекеттік мұрағаты» мемлекеттік мекемесіне құжаттарды берудің белгіленген тәртібін сақтауды қамтамасыз ету;

16) электрондық құжат айналымы мен электрондық архивтер жүйелерінің енгізілуі мен жұмыс істеуін бақылауды жүзеге асыру;

17) қалалық сараптау-тексеру комиссиясының және қалалық құпия сараптау-тексеру комиссиясының жұмысын ұйымдастыру;

18) «Әкімдіктің электрондық мұрағаты» автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің екінші кезеңін әзірлеуге, келісу мен іске асыруға қатысу;

19) Басқарманың құзыретіне жататын мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтау мәнінде тексерістер жүргізу;

20) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ведомстволық бағынысты кәсіпорындарға қатысты өкілеттікті жүзеге асыру;

21) бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің функцияларын орындау;

22) Қазақстан Республикасының тіл, мемлекеттік рәміздер, архив қоры және архив туралы заңнамасында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асыру;

23) Қалалық сараптау – тексеру комиссиясы жұмыс органдарының өкілеттігін жүзеге асыру.

17. Құқықтары мен міндеттері:

1) Қазақстан Республикасының тіл, архив ісін жүргізу және мемлекеттік рәміздер туралы заңнамасы нормаларының сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

2) Қазақстан Республикасының тіл, архив ісін жүргізу және мемлекеттік рәміздер туралы заңнама талаптарының бұзылуын жою туралы ұсынымдар беру;

3) Қазақстан Республикасының тіл, архив ісін жүргізу және мемлекеттік рәміздер туралы заңнамасын бұзғаны үшін кінәлі лауазымды тұлғаларға әкімшілік және тәртіптік жаза қолдану туралы ұсыныстарды тиісті органдарға енгізу;

4) Қазақстан Республикасының тіл және мемлекеттік рәміздер туралы заңнамасының орындалуын бақылау нәтижелері бойынша мәселені жетекшілік ететін Астана қаласының әкімі орынбасарының төрағалық етуімен мемлекеттік тіл саясатын одан әрі жетілдіру және мемлекеттік рәміздер жөніндегі жұмысшы тобының қарауына енгізу;

5) сот талқылауларында талапкер немесе жауапкер ретінде әрекет ету;

6) меншік нысанына қарамастан мекемелер мен ұйымдар басшыларынан, сондай-ақ басқа органдар мен заңды тұлғалардан Қазақстан Республикасының тіл туралы заңнамасының, Тілдерді қолдану мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасының орындалуы, мемлекеттік рәміздерінің пайдаланылуын (тігілуін, орналастырылуын) және архив ісін жүргізу саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөнінде ақпарат пен құжаттарды сұрату;

7) ведомстволық бағынысты ұйымдар қызметінің мәні мен мақсатын анықтау;

8) тілдерді дамыту, Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерінің пайдаланылуын (тігілуін, орналастырылуын) саласы бойынша, архив ісі саласында құқықтық актілерді әзірлеуге қатысу;

9) Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодексіне сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама жасау;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.

3. Басқарманың қызметін ұйымдастыру

 

18. Басқармаға басшылықты Басқармаға жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша дербес жауапты болатын басшы жүзеге асырады.

19. Басқарма басшысы Астана қаласы әкімінің өкімімен қызметке тағайындалады және қызметтен босатылады.

20. Басқарма басшысының орынбасары бар.

21. Басқарма басшысының өкілеттігі:

1)       өз орынбасары мен Басқарма бөлімдері басшыларының, сондай-ақ ведомстволық бағынысты ұйымдар басшыларының, басшы орынбасарлары мен бас бухгалтерлерінің міндеттерін анықтайды және жауапкершілік деңгейін белгілейді;

2)       Басқарма басшысының орынбасарын, бөлім басшыларын, қызметкерлерін және ведомстволық бағынысты ұйымдардың басшыларын, басшы орынбасарлары мен бас бухгалтерлерін қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;

3)       заңнамада белгіленген тәртіппен Басқарма басшысының орынбасарын, бөлім басшыларын, қызметкерлерін, ведомстволық бағынысты ұйымдардың басшыларын, басшы орынбасарлары мен бас бухгалтерлерін көтермелейді және тәртіптік жазалар қолданады;

4) Басқарма қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл заңнама нормаларын сақтамағаны үшін жауапты болады;

5) бөлімдер туралы ережелерді бекітеді;

6) өз құзыреті шегінде Басқарма қызметкерлерінің орындауға міндетті бұйрықтар шығарады;

7) Басқарма құзыретіне жататын мәселелер жөніндегі құқықтық актілер мен өзгеде құжаттардың әзірленуін бақылайды;

8) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының тіл туралы, мемлекеттік рәміздер туралы, архив ісі мен құжаттамалар айналымы заңнамасының орындалуын бақылауды жүзеге асырады, оларды бұзу деректерін қарастырып, шешім қабылдайды;

9) өз құзыреті шегінде мемлекеттік органдар мен ұйымдарда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Басқарманың мүддесін білдіреді;

10) Басқарма әкімшісі болып табылатын төлемдер және міндеттемелер бойынша бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарын бекітеді;

11) Басқармаға бағынысты мекемелердің адамдарын ұстау нормаларын бекітеді.

Басқарма басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес оны алмастыратын адам орындайды.

22. Басшы өз орынбасарының өкілеттіктерін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес белгілейді.

 

 

4. Басқарманың мүлкі

 

23. Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған жағдайларда Басқарманың меншіктілген мүлікті шұғыл басқаруға құқы болуы мүмкін.

24. Басқармаға бекітілген мүлік Астана қаласының коммуналдық меншігіне жатады.

25. Басқарма егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

 

5. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату

 

26. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

 

Басқарманың қарамағындағы ұйымдардың тізбесі:

«Астана қаласының Мемлекеттік мұрағаты» мемлекеттік мекемесі.

______________________________